+32 473 44 20 84  /  +32 484 78 40 01

Het hart van elk huis

Het hart van elk huis

R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner
R&O Keukens en Maatkasten partner

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Onze verkopen/en plaatsingen, en om het even welke andere door ons geleverde prestaties zijn aan de hiernavolgende voorwaarden onderworpen.
 2. Door ondertekening van de bestelling, aanvaardt de klant de algemene voorwaarden zelfs al vermelden de voorwaarden van de klant het tegenovergestelde of voorzien zij afwijkende bedingen. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voorzien is in onze bijzondere voorwaarden. Het feit dat de koper de taal van de algemene voorwaarden niet machtig zou zijn, ontslaat hem niet van de toepassing ervan. Op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek kan de koper een gebeurlijke vertaling bekomen.
 3. Onze offertes zijn niet bindend ten onzen opzichte. Wat betreft de prijs, verbinden wij ons slechts voor de duur van de op de offerte vermelde termijn. Wanneer er geen termijn op de offerte vermeld staat geldt er een maximale termijn van 30 dagen.
 4. In het geval van een bestelling dient het gevraagde voorschot, zijnde 50 % van het totaalbedrag inclusief BTW binnen de 7 dagen te worden betaald. Bij gebreke aan betaling van het voorschot binnen deze termijn van 7 dagen, wordt dit beschouwd als éénzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant, waarbij wij recht hebben op een schadevergoeding (inclusief winstderving) zoals opgenomen onder het punt 7 van de onderhavige algemene voorwaarden.
 1. Het saldo van het totaalbedrag (inclusief BTW en verwijderingsbijdrage) dient te worden betaald vooraleer de levering en montage zal plaatsvinden.
 2. Wijzigingen aan een bestelling/opdracht dienen steeds schriftelijk te worden medegedeeld, en zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door ons worden bevestigd.
 3. Bij annulering van de bestelling of bij verbreking van het contract door de klant, is deze laatste een schadevergoeding verschuldigd van minimum 35 % van de overeengekomen verkoopprijs, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds verrichte werkprestaties en aangekochte materialen met het oog op levering en/of plaatsing. Dit beding is wederkerig en geldt derhalve ook tegenover ons. De in de offerte opgegeven leveringstermijnen zijn enkel bij benadering en bij wijze van inlichting vastgesteld, en derhalve geenszins als een uiterste termijn te beschouwen. Zodoende zullen eventuele laattijdige leveringen nooit aanleiding kunnen geven tot contractbreuk lastens ons, noch tot het vorderen jegens ons van een schadevergoeding voor laattijdige levering, noch tot het vergoeden van eender welke schade die de klant mocht hebben geleden. Alle gevallen van overmacht welke de uitvoering van de aangenomen leveringen zouden mogen verhinderen/vertragen, ontslaan de verkoper van iedere verantwoordelijkheid inzake tijdige leveringen of bij het ontbreken van levering. In geen geval is schadevergoeding verschuldigd door ons.
 1. Het tijdstip van levering (en plaatsing) zal in overleg met onze orderverwerker gebeuren. Onze orderverwerker zal hiertoe minstens een week voor de leverweek contact met de koper opnemen om een exacte datum en tijdstip af te spreken. Wij zullen deze afgesproken datum respecteren behoudens in het geval van overmacht (in casu dient onder andere zonder limitatief te zijn als overmacht te worden beschouwd: materiaalbreuk, verkeershinder, en buitengewone weersomstandigheden)
 2. De koper voorziet dat op het moment van levering de keukenruimte leeg is en vrij van belemmering. Indien de goederen naar een verdieping dienen te worden getransporteerd dan dient de koper op eigen kosten te voorzien in gereedschap die het transporteren in de hoogte van de goederen op een veilige wijze toelaat (zoals onder andere een lift of een hijskraan).
 3. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt ons van rechtswege van om het even welke verbintenis,zonder aanspraak op schadevergoeding. Overmacht heeft betrekking op alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan een fout in onze hoofde, en die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, bemoeilijken of vertragen.
 4. Klachten en bezwaren tegen de leveringen en de facturen dienen om ontvankelijk te zijn, uiterlijk binnen de acht dagen na datum van de factuur per aangetekend schrijven ons te bereiken.
 5. Apparatuur die reeds gemonteerd en/of reeds in gebruik is genomen wordt niet teruggenomen. Tevens dient in het geval van een verkeerde levering de apparatuur of het werkblad zich steeds in de originele verpakking te bevinden, voor de eventuele terugname door ons.
 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD: De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 7. Wanneer de koper in gebreke blijft te betalen of wanneer onze vordering in gevaar is, zijn wij gerechtigd onze eigendom op de goederen zowel ten opzichte van de koper als ten opzichte van een derde te laten gelden, meer in het bijzonder kunnen wij de teruggave van de geleverde goederen (keuken) eisen, zonder in rechte te moeten optreden.
 8. Alle facturen zijn contant betaalbaar te DENDERMONDE (Grembergen) en zonder korting ten laatste op het ogenblik van de factuurdatum, behoudens uitdrukkelijke afwijking op de bestelbon of de factuur. Bij niet betaling van de factuur op de aangeduide vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest op van 12 % per jaar, vooruit verekenbaar. Dit beding is wederkerig en geldt derhalve ook tegenover ons.
 1. Indien de facturen niet betaald zijn op de vervaldag, worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 75 EUR, zelfs bij toekenning van afbetalingstermijnen, onverminderd het recht van ons om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Dit beding is wederkerig en geldt derhalve ook tegenover ons.
 1. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.
 2. De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, de staking van betaling – zelfs niet officieel vastgesteld – of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft tot gevolg dat de facturen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. In het geval dat de koper zelf de goederen zal monteren en installeren kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld door schade ontstaan tijdens de montage, noch voor foutieve montage van de keukens. Wanneer er door deze schade nieuwe stukken dienen te worden besteld zullen deze stukken afzonderlijk worden aangerekend.
 1. Op de geleverde goederen zijn de volgende garantietermijnen van toepassing: 
 2. 5 jaar op de meubelen en het werkblad 
 3. 2 jaar op de apparaten en accessoires Deze garantie geldt enkel voor schade ingevolge normaal gebruik en conform de garanties van de leveranciers.
 4. Het Belgische recht is ten allen tijde van toepassing. Ingeval van betwisting en geschillen zijn alleen de Rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van ons bevoegd, onverminderd de mogelijkheid voor de verkoper om daarvan af te wijken en om overeenkomstig art. 624 Ger.W. en volgende de koper te dagvaarden ten overstaan van een andere rechtbank.
Call Now Button